ॐअ॒न्न॑पूर्णे स॒दापूर्णे श॒ङ्करप्राण॑वल्लभे ।

ज्ञानवै॒राग्य॑सि॒द्ध्यर्थं॑ भि॒क्षां दे॒हि च पा॑र्वति ॥

माता॑ च पा॑र्वती॒ देवी॑ पि॒ता दे॒वो महे॑श्वरः ।

बान्ध॑वाः शि॑वभ॒क्ताश्च॑ स्व॒देशो॒ भुवन॑त्रयम् ॥

ॐ पूर्ण॒मदः॒ पूर्ण॒मिदं॒ पूर्णा॒त्पूर्ण॒मुद॒च्यते ।

पूर्ण॒स्य पूर्ण॒मादा॒य पूर्ण॒मेवावशि॒ष्यते ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑॥ ॐ शि॒वार्प॑णम॒स्तु ॥

Free Downloads:
• PDF